Regulamin sklepu internetowego 4agency

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszelkich zakupów dokonanych za pomocą platformy internetowej 4Agency opisanej poniżej.
 2. Definicje:
  1. Cena: cena wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto) za Towary;
  2. Dostawca: Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze.
  3. Koszt dostawy: łączny koszt dostawy obejmujący pakowanie, koszt przesyłki kurierskiej lub innej usługi doręczenia, ubezpieczenie oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą Towarów do Kupującego;
  4. Kupujący: osoba prawna, osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459) oraz organizacja nieposiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą, nieprowadząca działalności w zakresie druku wielkoformatowego, niebędąca użytkownikiem końcowym Towarów (będąca pośrednikiem) i zarejestrowana na platformie 4Agency;
  5. Platforma 4Agency: platforma internetowa pod adresem: wwww.4agency.pl umożliwiająca prezentację towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę i składanie zamówień przez Kupujących;
  6. Sprzedawca: operatorem Platformy 4Agency i stroną umów zawartych za jej pośrednictwem jest POSperita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Bokserska 71, 02-690 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336152, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.005.000 złotych oraz numery NIP 5252462783 i REGON 141714463, e-mail: info@4agency.pl;
  7. Towary: towary i usługi sprzedawane przez Sprzedawcę przez platformę 4Agency, w szczególności drukowane materiały POS (tzw. ekspozytory podłogowe, human standy, ekspozytory docięte do kształtu, owijki paletowe, bramy reklamowe, kosze zasypowe, materiały podwieszane, shelfstoppery, zawieszki i listwy półkowe, naklejki podłogowe) i powiązane z nimi usługi;
  8. Zamówienie: zamówienie złożone przez Kupującego za pośrednictwem platformy 4Agency i przyjęte (zaakceptowane) przez Sprzedawcę.
 3. Rejestracja i wymogi formalne
 4. Poprzez dokonanie rejestracji na platformie 4Agency, Kupujący akceptuje niniejszy regulamin w całości. Poprzez dokonanie rejestracji na platformie 4Agency, Kupujący zrzeka się wszelkich aktualnych oraz przyszłych ogólnych warunków umów określonych w art. 384 Kodeksu cywilnego, jakie Kupujący może stosować w ramach swojej działalności.  Poprzez dokonanie rejestracji na platformie 4Agency, Kupujący potwierdza, że jest przedsiębiorcą.  Poprzez dokonanie rejestracji na platformie 4Agency, Kupujący potwierdza, że nie prowadzi ani bezpośrednio ani pośrednio działalności w zakresie druku wielkoformatowego innej niż działalność agencji.  Kupujący może w każdym czasie wyrejestrować się z platformy 4Agency poprzez wysłanie maila pod adres info@4agency.pl z wyraźnym wskazaniem woli wyrejestrowania się z platformy.
 5. Aby korzystać z platformy 4Agency, Kupujący musi posiadać połączenie z publiczną siecią Internet oraz dostęp do zaktualizowanej przeglądarki internetowej (Internet Explorer minimum wersja 9, Mozilla Firefox minimum wersja 50, Chrome minimum wersja 54). Włączona obsługa cookies oraz włączona obsługa Java skrypt oraz aktywne konto e-mail. Gdyby pojawiły się trudności z obsługą platformy należy skontaktować się z konsultantem przez wysłanie informacji mailowej na adres info@4agency.pl
 6. Sprzedawca może w każdym czasie usunąć konto Kupującego lub ograniczyć lub wyłączyć dostęp Kupującego do platformy 4Agency, jeżeli Kupujący: (i) poda nieprawdziwe dane lub (ii) korzysta z platformy 4Agency w sposób naruszający prawa osoby trzeciej lub Sprzedawcy lub (iii) korzysta z platformy 4Agency w sposób sprzeczny z zasadą uczciwości kupieckiej lub z zasadami współżycia społecznego lub (iv) z innych ważnych powodów.
 7. Login i hasło do platformy 4Agency stanowią informacje poufne. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie loginu i hasła.  Kupujący jest również wyłącznie odpowiedzialny za wskazanie i utrzymywanie właściwego adresu poczty elektronicznej (e-mail) dla celów korespondencji ze Sprzedawcą.  Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie aby wszelka komunikacja ze Sprzedawcą odbywała się wyłącznie za pośrednictwem osoby lub osób właściwe upoważnionych przez Kupującego.  W związku z tym, Sprzedawca może w każdym czasie przyjmować, że wszelka komunikacja została wprowadzona w sposób wiążący dla Kupującego, w szczególności wszelkie umowy zawarte za pośrednictwem platformy 4Agency będą wiążące dla Kupującego.  Wszelkie informacje wprowadzone do platformy 4Agency będą przechowywane przez Sprzedawcę przez minimum okres 90 dni.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do weryfikacji Kupującego przy rejestracji. W szczególności Sprzedawca może potwierdzić wprowadzone dane z Kupującym.
 9. Sprzedawca będzie szyfrować dane, lecz nie gwarantuje stuprocentowej ochrony danych, dlatego Kupujący akceptuje ryzyko nieuprawnionego dostępu oraz wykorzystania danych wprowadzonych do platformy 4Agency lub przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 10. Sprzedawca może odmówić rejestracji bez podania powodu, a w szczególności, jeżeli: (i) potencjalny Kupujący nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku od towarów i usług lub (ii) potencjalny Kupujący prowadzi działalność konkurencyjną wobec Sprzedawcy lub (iii) potencjalny Kupujący nie potwierdził zrzeczenia się stosowanych przez siebie ogólnych warunków umów, jak również z przyczyn wskazanych w punkcie 5 powyżej.

 

 1. Zamówienia
 2. Zamówienia przez platformę 4Agency mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kupujący.
 3. Informacje o Towarach zawarte w katalogach, cennikach, ogłoszeniach, reklamach i innych materiałach marketingowych Sprzedawcy stanowią zaproszenie do negocjacji i nie stanowią one oferty.
 4. Kupujący może składać Zamówienia przez platformę 4Agency 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365(6) dni w roku. Złożenie Zamówienia wymaga kolejno: (i) rejestracji i akceptacji niniejszego regulaminu (czynności jednorazowe), (ii) wyboru Towarów do wirtualnego koszyka, (iii) wypełnienia formularza Zamówienia, (iv) dokonania wyboru opcji dostawy, (v) dokonania zapłaty Ceny, (vi) wskazania danych do faktury, (vii) akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.  Sprzedawca potwierdza akceptację Zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem) wysłanym z adresu info@4agency.pl na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego.  Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia akceptacji oferty.  Sprzedawca może odmówić akceptacji Zamówienia z przyczyn określonych w punkcie 9 powyżej, jak również: (i) jeżeli formularz Zamówienia został niewłaściwie wypełniony lub (ii) jeżeli Kupujący narusza niniejszy regulamin lub (iii) z innego ważnego powodu.

Jeżeli Kupujący złoży Zamówienie zgodnie z akapitem poprzedzającym, a strony nie uzgodnią ostatecznej wersji plików w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty dokonania płatności, konsultant Sprzedawcy skontaktuje się z Kupującym w celu uzgodnienia dalszych czynności.

 1. Wyłącznie Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy popełnione przez Kupującego lub przez osoby działające w jego imieniu przy składaniu Zamówienia, w szczególności za wszelkie błędy stylistyczne, gramatyczne, wybór kolorów, załączników oraz inne błędy np. w liczbie kopii lub w elementach graficznych itp., a w szczególności za błędy popełnione na wskutek naruszenia instrukcji obsługi platformy 4Agency zamieszczonej w postaci pliku PDF i dostępnej na platformie 4Agency na każdej stronie produktu. Z chwilą zaakceptowania Zamówienia przez Kupującego poprzez wysłanie siatek z nałożoną grafiką zamówienie zostanie przekazane do realizacji, Zamówienie nie może zostać zmienione ani cofnięte, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.
 2. Wszelkie dane (pliki) mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem serwera FTP, którego dane zostaną przekazane Kupującemu po dokonaniu zakupu. Pliki Kupującego będą przechowywane na FTP przez 90 dni. W przypadku błędów w zawartości plików zauważonych przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie powiadomiony mailowo w terminie 24 godzin biorąc pod uwagę dni robocze.  Sprzedawca w żadnym wypadku nie jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności plików, a odpowiedzialność za takie błędy ponosi wyłącznie Kupujący.  Sprzedawca poinformuje jednak Kupującego o zauważonych przez siebie błędach.  Kupujący może oświadczyć poprzez napisanie maila do sprzedającego, że akceptuje pliki i zleca druk pomimo wskazanych przez Sprzedawcę błędów.  W takiej sytuacji, Kupujący nie będzie mógł podnosić jakichkolwiek roszczeń związanych ze wskazanymi przez Sprzedawcę błędami, a wykonane przez Sprzedawcę w oparciu o błędne pliki Zamówienie będzie uważane za wykonane zgodnie z zawartą przez strony umową.
 3. Kupujący jest zobowiązany przesłać proof kolorystyczny wraz z Zamówieniem, a w przypadku proofów w postaci materialnej, Kupujący jest zobowiązany zaznaczyć w Zamówieniu (w polu Uwagi do zamówienia), że proof taki prześle, a termin wykonania Zamówienia zostaje wydłużony o czas pomiędzy złożeniem Zamówienia a dostarczeniem Sprzedawcy proofu w postaci materialnej; w przypadku nieprzesłania przez Kupującego proofu w postaci niematerialnej oraz niezaznaczenia w Zamówieniu woli przesłania proofu w postaci materialnej, 4Agency wykona wydruk zgodnie ze stosowanymi przez siebie ustawieniami.
 • Płatności i faktury
 1. Płatności będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem usług płatności elektronicznych świadczonych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Towary i Koszt dostawy z chwilą dokonania Zamówienia. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się od wszelkich czynności do czasu otrzymania całej Ceny.
 3. Sprzedawca wystawi fakturę VAT zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Faktura zostanie przesłana pocztą elektroniczną (e-mailem).
 4. Obowiązek zbadania Towaru i odpowiedzialność Sprzedawcy
 5. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego zbadania Towaru, zarówno co do ilości, jak i jakości.
 6. Jeżeli Towary zostały dostarczone za pośrednictwem kuriera (lub innego przewoźnika), a Kupujący odebrał Towary bez protokołu zniszczenia przesyłki zawierającego zastrzeżenia Kupującego odnośnie do ilości lub jakości Towarów sporządzonego z udziałem kuriera (lub takiego innego przewoźnika) w terminie: (i) w chwili odbioru Towarów odnośnie do widocznych braków ilościowych lub zniszczeń lub (ii) w terminie 2 (dwóch dni od dnia odbioru w przypadku niewidocznych braków lub zniszczeń, domniemuje się, że Towary zostały doręczone we właściwym stanie wynikającym z listu przewozowego lub innego dokumentu doręczenia, a w związku z tym prawa i roszczenia Kupującego wynikające z przepisów o rękojmi wygasają. Zawiadomienie o wadzie musi zostać przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail): info@4agency.pl wraz ze zdjęciami Towarów wyraźnie wskazującymi na zgłaszane wady (nie dotyczy braków ilościowych), a w przypadku naruszenia tego postanowienia, zawiadomienie takie nie będzie skuteczne względem Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wady Towarów, które powstały po dostawie, w szczególności na wskutek nieprawidłowego przechowywania lub innych działań lub zaniechań Kupującego lub osób trzecich. W przypadku dostawy na życzenie Kupującego w sposób inny niż za pośrednictwem Dostawcy, Sprzedawca nie ponosi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wady Towarów, które powstały w trakcie lub po dostawie, a w szczególności na wskutek nieprawidłowego załadunku, wyładunku, przechowywania Towarów lub innych działań lub zaniechań Kupującego lub osób trzecich, w tym kurierów lub innych przewoźników
 8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby odpowiedzieć na wszelkie zgłoszenia w terminie 24 godzin. Kupujący jest zobowiązany do umożliwienia Sprzedawcy zbadania Towarów na żądanie Sprzedawcy.  W przeciwnym wypadku, Kupujący traci wszelkie roszczenia wynikające z rękojmi.
 9. Kupujący i Sprzedawca niniejszym wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Kupującego na wskutek nieprawidłowego wykonania Zamówienia przez Sprzedawcę, a w szczególności w przypadku wad fizycznych Towarów lub za opóźnienie lub zwłokę w dostawie. Roszczenia Kupującego zostają ograniczone, z zastrzeżeniem punktu 21, wyłącznie do żądania wymiany wadliwych Towarów lub uzupełnienia braków ilościowych Towarów na koszt Sprzedawcy.  W żadnym wypadku Kupującemu nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy ani prawo żądania obniżenia Ceny.
 10. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do wartości Zamówienia netto.
 11. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu dotrzymania terminów dostawy, jednakże data dostawy Towaru nie jest gwarantowana. Kupujący może odstąpić od Zamówienia w przypadku opóźnienia dłuższego niż 5 (pięć) dni pod warunkiem uprzedniego wezwania Sprzedawcy na piśmie do dostawy Towarów i wyznaczenia mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 (pięć) dni.
 12. Prawo Kupującego do jednostronnego potrącenia jakichkolwiek kwot należnych Sprzedawcy zostaje niniejszym wyłączone.
 13. Strony niniejszym wyłączają prawo Kupującego do zatrzymania Towarów, w szczególności wyłączają prawo wynikające z art. 461 § 1 Kodeksu cywilnego.
 14. Anulowanie Zamówienia
 15. Kupujący może anulować Zamówienie do czasu zaakceptowania przez obie strony ostatecznej wersji plików poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-maila) na adres info@4agency.pl. Zamówienie zostanie anulowane z chwilą potwierdzenia jego anulowania przez Sprzedawcę wiadomością elektroniczną (e-mailem).  Sprzedawca potwierdzi anulowanie Zamówienia, chyba że przed zapoznaniem się z wiadomością Kupującego skierował już Zamówienie do produkcji.  W takim wypadku Sprzedawca poinformuje Kupującego o braku możliwości anulowania Zamówienia.  W przypadku anulowania Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia anulowania Zamówienia.
 16. Sprzedawca może anulować Zamówienie w sytuacji siły wyższej, w szczególności zdarzeń nadzwyczajnych, pożaru, zalania, braku dostaw energii elektrycznej lub wody lub materiałów o charakterze nadzwyczajnym (mających charakter siły wyższej) oraz po dołożenia wszelkich rozsądnych starań w celu wykonania Zamówienia. O każdym wystąpieniu zdarzenia siły wyższej powodującym anulowanie Zamówienia, Sprzedawca powiadomi Kupującego niezwłocznie na piśmie lub pocztą elektroniczną.
 17. Dostawa
 18. Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że strony wyraźnie ustalą inaczej. W takim wypadku, ustalenia co do miejsca dostawy zostaną dokonane pocztą elektroniczną (e-mailem).
 19. Sposób opakowania Towarów zostanie ustalony indywidualnie przez Kupującego i Sprzedawcę w zależności od typu Towarów spośród sposobów pakowania udostępnionych przez Sprzedawcę na platformie 4Agency. Kupujący może zaproponować pocztą elektroniczną (e-mailem) inny sposób opakowania Towarów niż sposób lub sposoby udostępnione przez Sprzedawcę.  Sprzedawca poinformuje wówczas Kupującego o wynikających z tego kosztach dodatkowych, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść przed dokonaniem dostawy przez Sprzedawcę.
 20. Dostawa nastąpi w terminie określonym w potwierdzeniu Zamówienia. O ile Sprzedawca nie poinformuje Kupującego inaczej, dostawa nastąpi w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od wysłania przez Sprzedawcę informacji o dostawie.  Zmiana adresu dostawy jest możliwa za zgodą Sprzedawcy do czasu wydania Towarów Dostawcy przez Sprzedawcę.  W celu zmiany adresu dostawy, Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy o woli zmiany adresu dostawy na piśmie lub pocztą elektroniczną.  Zgoda Sprzedawcy na zmianę adresu dostawy musi być wyrażona wyraźnie na piśmie lub pocztą elektroniczną (nie może być dorozumiania).
 21. Jeżeli Towary mają zostać dostarczone Kupującemu lub osobie trzeciej inaczej niż za pośrednictwem Dostawcy, uważa się, że wydanie Towarów nastąpiło z chwilą ich wydania kurierowi lub innemu przewoźnikowi.
 22. W przypadku zmiany adresu dostawy zgodnie z puntem 32 powyżej, jeżeli dostawa nie może być wykonana z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyłącznie zawiniona przez Sprzedawcę, Towary zostaną zwrócone do magazynu Sprzedawcy na przechowanie. W takim wypadku, opłata za przechowanie wyniesie 5% wartości Zamówienia za jeden dzień przechowywania, a Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty jej na pierwsze żądanie Sprzedawcy.  Kolejne próby doręczenia będą dokonywane na koszt Kupującego, wyłącznie pod warunkiem uprzedniej zapłaty tych kosztów przez Kupującego.
 • Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca informuje, że zamierza prowadzić Program Lojalnościowy dla Kupujących dokonujących regularnych zakupów za pośrednictwem platformy 4Agency. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na życzenie Kupującego wysłane na adres poczty elektronicznej info@4agency.pl.
 2. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), koniecznych dla rejestracji na platformie 4Agency oraz do przetwarzania i wykonywania Zamówień. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Kupującego, mają prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dokonanie płatności za Towary za pośrednictwem usług płatności elektronicznych może wymagać przekazania przez niego danych osobowych PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, co regulowane będzie postanowieniami regulaminu PayU S.A.
 3. Kupującemu nie wolno korzystać z platform 4Agency do żadnych czynności niezgodnych z prawem. Wyłącznie Kupujący ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub praw własności intelektualnej dokonany w trakcie lub w wyniku realizacji Zamówienia lub w związku z Zamówieniem.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych lub innych informacji handlowych od Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Zgoda zostaje wyrażona poprzez wybór opcji zgody przy rejestracji lub w późniejszym terminie.
 5. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z Zamówieniem lub zawartą w związku nim umową będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Niniejszy regulamin, jak również wszelkie umowy zawarte za pośrednictwem platformy 4Agency podlegają prawu polskiemu.
 6. Zastosowanie niniejszego regulaminu może zostać wyłączone wyłącznie poprzez pisemną umowę stron pod rygorem nieważności takiego wyłączenia. Sprzedawca może modyfikować niniejszy regulamin.  W takim wypadku, Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Kupujących o wprowadzonych zmianach.  Domniemuje się, że Kupujący, który nie wyrejestruje się w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o zmianach, akceptuje te zmiany.  Zmiany do niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę powiadomienia o zmianach pocztą elektroniczną (e-mailem).